ОБАВЕШТЕЊЕ- РАСПОРЕД РАДА И РАДНОГ ВРЕМЕНА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ И ПРИВАТНОЈ ПРАКСИ

14. октобар 2019.


Нови Закон о здравственој заштити донет је дана 03.04.2019. године, објављен је у Службеном гласнику бр.25/19 и ступио на снагу, односно почео да се примењује од дана 11.04.2019. године.

Новим Законом о здравственој заштити предвиђена је обавеза здравствене установе, односно приватне праксе да о недељном распореду рада, почетку и завршетку радног времена, обавештава АПР, ради уписа у надлежни регистар.

Здравствена установа дужна је да у оквиру утврђеног недељног распореда рада, почетка и завршетка радног времена, пружа здравствену заштиту радом у једној,  две или више смена, у складу са делатношћу здравствене установе, о чему одлуку доноси директор здравствене установе.

Приватна пракса дужна је да у оквиру утврђеног недељног распореда рада, почетка и завршетка радног времена пружа здравствену заштиту у једној, две или више смена, о чему одлуку доноси оснивач.

Начин пријаве и обрасци које је неопходно попунити ради уписа радног времена у надлежни регистар, можете пронаћи на сајту Агенције за привредне регистре Републике Србије.

 

 

ВАША СТОМАТОЛОШКА КОМОРА СРБИЈЕ