JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANjE SPOLjNOG SARADNIKA – POSREDNIKA U OSIGURANjU

12. Decembar 2023.

Pozivaju se zainteresovani posrednici u osiguranju da dostave ponudu za pružanje savetodavnih  usluga, u koje spadaju:

Obaveze posrednika u osiguranju, kao ponuđača su:

-Ispitivanje tržišta sa ciljem definisanja rizika osiguranja od profesionalne odgovornosti članova Stomatološke komore Srbije;

-Sprovođenje analize postojećih rizika u programu osiguranja, sastavljanje stručne procene i prezentacija predloga kombinacije optimalnih pokrića za rizik profesionalne odgovornosti članova Stomatološke komore Srbije;

-Sastavljanje predloga tehničkog dela konkursne dokumentacije za osiguranje od profesionalne odgovornosti članova Stomatološke komore Srbije (rizici, širine pokrića, limiti, franšize i uslovi za ponuđače);

-Pruža savetodavne  usluge iz oblasti Osiguranja uz obavezu ukazivanja na sve zakonske odredbe koje su od značaja za predmet osiguranja;

Kriterijumi koje ponuđač treba da ispuni su:

  • Reference  o radu;
  • Najmanje 3 polise profesionalne odgovornosti sa osiguranom sumom od najmanje 750.000 eura u poslednje tri godine;
  • Najmanje 2  zaposlena sa važećom i aktivnom licencom posrednika u osiguranju izdate od strane NBS;

 

Ponude za saradnju dostaviti lično ili putem pošte, na adresu Stomatološke komore Srbije, Makenzijeva 81, 11000 Beograd ili putem elektronske pošte, na adresu violeta.radivojevic@stomkoms.org.rs . Ponuda će se se smatrati blagovremenom ukoliko bude dostavljena do petka, 22. decembra 2023. godine do 14.00 časova.

 

Kontakt za dodatne informacije:

Violeta Radivojević

Tel. 069/142-13-14,

Adresa elektronske pošte: violeta.radivojevic@stomkoms.org.rs

 

 

Stomatološka komora Srbije