НОВИ ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЊУ, ОБНАВЉАЊУ И ОДУЗИМАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА (''Сл.гл.РС'' бр. 76/2022)

18. август 2022.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
 

Нови Правилник о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника објављен је у „Сл. гласнику РС“, бр. 76/2022 од 07.07.2022. године и почиње да се примењује од 15. јула 2022. године.

Правилник је објављен на интертнет страници СКС.

Циљ доношења новог Правилника јесте усклађивање овог подзаконског акта са Законом о здравственој заштити (''Сл.гл.РС'' бр. 25/2019 који је на снази од 11.04.2019. године).

Овом приликом скрећемо пажњу на битне измене у новом Правилнику о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника:

  • Уз захтев за обнову лиценце члан Коморе НЕ ДОСТАВЉА потврду да је најмање 50% од дана издавања лиценце радио у области здравствене делатности за коју има лиценцу.
  • здравственом раднику се може обновити лиценца ако је у периоду важења лиценце од седам (7) година, у поступку континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) стекао 140 бодова кроз садржај акредитованих програма КЕ, при чему број сакупљених бодова у једној лиценцној години не може бити мањи од 10 бодова.  Уз захтев за обнову лиценце члан Коморе уколико није стекао довољан број бодова, а који се утврђују из електронске евиденције Коморе, доставља и доказ о стеченим бодовима  у поступку континуиране едукације.
  • Здравственом раднику преко 70 година старости, коме је лиценца издата на период од годину дана, иста се може обновити ако је у периоду важења лиценце од годину дана, у поступку континуиране едукације стекао 20 бодова кроз садржај акредитованих програма КЕ.  Уз захтев за обнову доставља и доказ о општој здравственој способности за обављање здравствене делатности, не старије од шест (6) месеци.
  • Незапослен здравствени радник који има издату лиценцу обавезан је да од 15. јула 2022. године, односно од дана почетка примене новог Правилника, сакупља бодове за обнову лиценце. 
  • Здраствени радник који не обавља здравствену делатност ( ради ван струке)  који има издату лиценцу обавезан је да од 15. јула 2022. године, односно од дана почетка примене новог Правилника, сакупља бодове за обнову лиценце

 

Документ можете видети на линку испод: