ОБНОВА ЛИЦЕНЦЕ

10. март 2023.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

У ВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ОБНАВЉАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА САМОСТАЛНИ РАД - ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВА СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

 

Захтев за обнављање лиценце члан Коморе лично подноси Огранку коморе којем припада, уредно попуњен са свим траженим подацима и доказима који су на Захтеву наведени.

За све чланове Стоматолошке коморе Србије којима текућа лиценца истиче, подсећамо да је неопходно да у складу са чланом 183. став 2. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС, бр. 25/2019), поднесу надлежној комори захтев за обнављање лиценце најкасније 60 дана пре истека рока на који је лиценца издата.

Обнављање лиценце спроводи се у складу са Законом о здравственој заштити („Сл. гласник“, бр. 25/2019) и   Правилником о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Сл. гласник“, бр. 76/22).

 

Уз захтев се прилажу следећа докумената:

  1. Захтев за обнављање одобрења за самостални рад - Лиценце;
  2. Доказ о уплати накнаде за обнављање Лиценце у износу од 1.000,00 рсд, који се уплаћује на рачун: 105-51034-90, сврха уплате: обнављање Лиценце, позив на број: број Лиценце;
  3. Изјава за обраду података личности;
  4. Фотокопија (очитана) лична карта;
  5. Фотографија 30 x 35мм – уколико члан жели да се промени фотографија на ID картици;
  6. Образац списка сертификата као и доказ да је у периоду важности лиценце сакупљен потребан број бодова или уверење о положеном лиценцном испиту (Комора прибавља податак из електронске базе; уколико у електронској бази Коморе нису евидентирани сви стечени бодови потребно је доставити оригинал или фотокопију сертификата као доказ да су стечени бодови који нису евидентирани);
  7. Доказ о утврђеном мировању радног односа / породиљском одсуству / одсуству са рада ради неге детета / одсуство са рада ради посебне неге детета или привремене спречености за рад – документ издаје послодавац или надлежни орган; документ се подноси у оригиналу / овереној копији / фотокопији;
  8. Решење о пензији, или привремено решење (Републички фонд за ПИО) - подноси се када је остварено право на пензију; документ се подноси у овереној копији;
  9. Корисник старосне пензије уз захтев за обнављање лиценце, подноси и доказ о општој здравственој способности за обављење здравствене делатности;
  10. Здравствени радник, преко 70 година старости, обнавља лиценцу сваких годину дана;

 

У поступку обраде захтева, Стоматолошка комора Србије, по службеној дужности прибавља податке потребне за одлучивање увидом у следеће регистре: Извод из казнене евиденције МУП-а Републике Србије - Доказ да правноснажном судском одлуком није осуђен за умишљајно кривично дело на казну затвора од једне године или тежу казну, нити на казну затвора за кривично дело против здравља људи, односно да му правноснажном судском одлуком није изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати здравствену делатност.

 

ОБРАЗАЦ ПРОМЕНЕ ИМЕНИКА: Уколико је дошло до промена у погледу личних, професионалних и других података након уписа у Именик чланова Коморе, уз горе наведену документацију доставља се Образац промене именика СКС. Уз попуњен образац промене Именика СКС доставља се и  пратећа документација у зависности од настале промене.

Према члану 13. Закона о коморама здравствених радника, чланови Коморе су  дужни да у року од 30 дана обавести Комору о свим променама о којима Комора води евиденцију, односно о променама везаним за име, презиме, пребивалиште, затим о стицању назива примаријус, наставно-научног звања, полагању стручног испита, полагању специјалистичког и испита уже специјализације, о промени послодавца, о престанку радног односа, о оставривању допунског рада, мировању радног односа.

 

ОБАВЕЗА САКУПЉАЊА БОДОВА: Укупан број потребних бодова у лиценцном периоду од седам година је 140, а број бодова сакупљен у једној лиценцној години не може бити мањи од 10.

Здравственом раднику, преко 70 година старости, коме је лиценца издата на период од 1 године, иста се може обновити ако је у периоду важења лиценце, у поступку КЕ, стекао 20 бодова.

Уколико није сакупљен довољан број бодова, односно укупно 140 за лиценцни период, подноси се захтев за пологање лиценцног испита.

 

ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА КОЈИ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЛИ ПРЕДАЈА НЕПОТПУНОГ ЗАХТЕВА: У случају да поднети захтев не испуњава прописане услове, донеће се решење којим се одбија захтев за обнову лиценце. У случају да је захтев непотпун, у року од 8 од дана пријема захтева позива се подносилац захтева да исти допуни. Рок за допуну захтева је 8 дана од дана од пријема закључка. Уколико подносиоц захтева не поступи по закључку, донеће се решење којим се одбија захтев за обнављање лиценце.

 

ЖАЛБА: Решење о обнављању лиценце је коначно. На Решење се може изјавити жалба министру надлежном за послове здравља у року од 15 дана од дана пријема решења. Рок за одлучивање надлежног органа је 60 дана.

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ: Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај здравствена установа, односно друго правно лице, ако омогући обављање здравствене делатности здравственом раднику који не поседује лиценцу; казниће се одговорно лице у здравственој установи, односно другом правном лицу, новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара; казниће се здравствени радник предузетник новчаном казном од 300.000 до 500.000 динара.

 

документа можете преузети овде:
 

ЗАХТЕВ ЗА ОБНАВЉАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА САМОСТАЛНИ РАД - ЛИЦЕНЦЕ

Преузмите документ (169.95 KB)

 

ОБРАЗАЦ СПИСКА СЕРТИФИКАТА

Преузмите документ (67.15 KB)

 

ЗАХТЕВ ЗА ПОЛОГАЊЕ ЛИЦЕНЦНОГ ИСПИТА

Преузмите документ (109.16 KB)

 

ОБРАЗАЦ ПРОМЕНЕ ИМЕНИКА СКС

Преузмите документ (128.64 KB)

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ СТАТУСА МИРОВАЊА

Преузмите документ (92.73 KB)

 

ИЗЈАВА ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА ЛИЧНОСТИ

Преузмите документ (103.58 KB)