ТАКСЕ

29. децембар 2015.

За доношења аката у управном поступку Стоамтолошке коморе Србије, постоји обавеза плаћања надокнаде-таксе и то тако што:

1. Надокнада за упис у Именик врши се на рачун Огранка Коморе код којег се упис врши.

2. Надокнада за издавање Лиценце, привремене Лиценце и обнову Лиценце врши се на рачун Седишта Стоматолошке коморе Србије.

3. Надокнада за издавање потврде,уверења, копије и преписа решења о подацима из Именика чланова и Именика дисциплинских мера, врши се на рачун Огранка Коморе који води Именике, тј. којем члан припада

4. Надокнада за издавање потврде,уверења, копије и преписа решења о подацима из Именика издатих, обновљених и одузетих Лиценци врши се на рачун Седишта Коморе.

 

НАДОКНАДА ИЗНОСИ:

1. За Упис у Именик  ---  2.500,00 РСД

2. За издавање Лиценце  ---  3.000,00 РСД

3. За издавање потврда, уверења, копије, преписе  ---  500,00 РСД

4. За обнављање Лиценце  ---  1.000,00 РСД

5. За издавање привремене Лиценце  ---  12.000,00 РСД

 

УПЛАТА СЕ ВРШИ ТАКО ШТО JЕ:

Сврха: издавање Лиценце, издавање привремене Лиценце, обнављање Лиценце,упис у Именик, издавање потврде, уверења, копије, преписа

Рачун уплате: доле ниже наведени

Позив на број:

1. за Упис у Именик  је позив на број ЈМБГ број

2. за идавање Лиценце  је позив на број ЈМБГ број

3. за издавање потврда, уверења, копија и преписа је позив на број -Број Лиценце

4. за обнављање Лиценце -број Лиценце

5. за идавање привремене Лиценце   позив на број   је број личног документа (пасоша, ЛК)

 

БРОЈЕВИ РАЧУНА СУ:

Седиште Стоматолошке коморе Србије

105-51034-90 код АИК банке

Огранак за подручје града Београда:

105-51035-87 код АИК банке

Огранка за АП Војводину

105-530008-29 код АИК банке

Огранак за западну и ценцтралну Србију

105-51037-81  код АИК банке

Огранак за југоисточну Србију и К и М

105-51036-84  код АИК банке