Извештај организатора о одржаном акредитованом програму

3. јули 2014.

Садржај Извештаја је прецизиран чланом 7., став 5. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике. Организатор је дужан да Извештај достави у року од 15 дана, од дана одржавања тог програма и то Здравственом савету и надлежним коморама.

Извод из члана 7 

Организатор доставља извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма.

 

Извештај из става 4. овог члана садржи следеће податке: број програма из списка акредитованих програма који је објављен на сајту Здравственог савета, односно надлежне коморе, датум доношења одлуке којом је тај програм акредитован, списак предавача и учесника са бројем лиценце, додељен број бодова за предаваче и учеснике, а за све програме континуиране едукације сем стручних састанака и резултате спроведене евалуације са просечном оценом опште евалуације програма континуиране едукације.