Надзорни одбор Коморе

21. јун 2014.

Надзорни одбор Коморе је орган који врши контролу рада директора Коморе, Управног одбора Коморе и материјално финансијских послова Коморе.

Надзорни одбор  Коморе има осам чланова које бира Скупштина Коморе из реда својих чланова.

У Надзорни одбор Коморе бира се четири члана из Већа запослених стоматолога у државним установама, и четири члана из Већа приватне праксе, по два из сваког огранка.

Надзорни одбор  Коморе има председника и потпредседника.

Председника и потпредседника бира и  разрешава Скупштина Коморе.

Председник и  потпредседник се бирају из различитих Већа Коморе.

Мандат  председника, потпредседника и чланова Надзорног одбора Коморе траје 4 године.

Надзорни одбор Коморе у оквиру својих надлежности обавља следеће послове:

  1. Доноси Пословник о раду Надзорног одбора Коморе,
  2. Доноси План рада Надзорног одбора Коморе,
  3. Врши надзор рада директора Коморе и Управног одбора Коморе,
  4. Врши надзор у погледу коришћења средстава Коморе,
  5. Разматра извештај о финансијско-материјалном пословању Коморе и огранака Коморе,
  6. Подноси извештај о свом раду Скупштини Коморе.

Управни одбор Коморе и директор  Коморе дужни су да Надзорном одбору Коморе ставе на увид потребну документацију и пруже обавештења од значаја за вршење надзора.

 

Одлука - избор председника и потпредседника НО СКС

Преузмите документ (47.92 KB)

 

Одлука - избор чланова НО СКС

Преузмите документ (63.49 KB)