ОСИГУРАЊЕ

7. октобар 2016.

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ Е
 

 
Поштоване колегинице и колеге доктори стоматологије,
 
Oбавештавамо Вас да је Стоматолошка комора Србије потписала уговор са осигуравајућом кућом „DDOR Novi Sad“ а.д.о. за осигурање професионалне одговорности чланова коморе за штете причињене трећим лицима и на имовини трећих лица, што према полиси обухвата:
 
- Oсигурана сума - Крајња обавеза за штете на лицима и стварима 4.000,00 €
- Укупна сума осигурања по стоматологу (у аграгату) – 2 суме осигурања по штетном догађају.
- Учешће у свакој штети - франшиза:
- За штете до 1.000,00 € - 100,00 €
- За штете изнад 1.000,00 € - 10% од износа штете
 
Период осигурања је од 01.12.2022. године у 00:00 до 01.12.2023. године у 00:00.
 
Осигурани су чланови – доктори стоматологије, који према евиденцији СКС испуњавају следеће услове:
 
1. имају важећу Лиценцу СКС
2. обављају здравствену делатност
3. редовно измирују обавезе по основу чланарине
 
Обавеза осигуравајуће куће „DDOR Novi Sad“ а.д.о., као осигуравача је да оцени сваки појединачни одштетни захтев, како по основу тако и по висини. У оправданим случајевима и у оправданој висини осигуравач мора одштетни захтев да прихвати, а у случају да одштетни захтев оцени како неоправдан (по основи или по висини), мора да обезбеди о свом трошку правну помоћ и правну заштиту за одбрану осигураника.
 
Осигуравач покрива до висине осигуране суме и парничне трошкове, које има осигураник и могућу његову штету због евентуално пресуђене накнаде трошкова оштећеном.
 
Осигуравач је дужан да изврши исплату одштете у року од 15 дана од дана, када је примио сву документацију и податке, који су били основ за његово одлучивање о самом захтеву ( по основи и висини).
 
Осигурана сума представља горњу границу обавезе по поједином осигураном случају, без обзира на број оштећених лица и без обзира на врсту одштете. У осигурану суму убраја се и евентиуална камата и трошкови парничног поступка у вези са одговорношћу осигураника.
 
Обавеза осигуравача је да обезбеди правну помоћ и правну заштиту за осигураника, изузев ако осигураниј то не жели.
 
Предмет осигурања је дефинисање генералних/општих и посебних услова осигурања доктора денталне медицине од професионалне одговорности, те на том основу дефинисање полисе осигурања.
 
Предмет осигурања је процесуирање осигураних случајева, исплаћивање штете настале поводом рада доктора денталне медицине, под условима из уговора.
 
Погрешну радњу према уговору представља и недавање или неадекватно давање дужног објашњења пацијенту, које има за узрочну последицу погоршање здравственог стања пацијента.
 
Осигурани случај је ненамерно направљена професионална грешка односно несавестан или нестручан поступак или пропуст доктора денталне медицине учињен у супротности са актуелним прописима и стандардима здравствене струке, а који је настао код превентивних, дијагностичких и терапеутских (куративних) поступака или рехабилитације пацијената и који има за последицу повреде тела или оштећење здравља.
 
Осигурање је од:
Законске грађанско – правне одговорности доктора денталне медицине за штете настале услед повреде или оштећења здравља трећих лица које су проузроковане обављањем здравствене делатности доктора денталне медицине.
 
Стручне одговорности, где није дошло до повреде, него су настали само трошкови односно финансијска штета код пацијента, а то се односи и на случајеве, код којих није било испоштовано обавезно обавештавање и објашњење.
Осигурање покрива штете из делатности доктора денталне медицине који обављају у здравственим установама (у државној или приватној пракси) у складу са законом.
 
Осигурање покрива и штете, настале из било које урађене стоматолошке услуге у ургентим случајевима, када је доктор денталне медицине у професионалној обавези да интервенише, иако није на дужности.
 
Осигурање покрива све стоматолошке услуге и делатности (општих, специјалистичких и ужеспецијалистичких), узимајући у обзир предлог номенклатуре стоматолошких услуга које ће бити достављена Осигуравачу након потписивања уговора.
 
Осигурање покрива и штету, која је последица хируршких и нехируршких захвата искључиво естетског карактера. Покривање се у овим случајевима односи на стручни рад доктора денталне медицине у смислу нивоа професионалности обављене интервенције. Осигуравач мора да покрива штету насталу из свих делатности доктора денталне медицине осим оних штета које су настале због:
- одговорности осигураника за намерно проузроковану штету;
- уобичајне стручне радње доктора стоматологије које имају као неизбежну последицу штету.
 
Осим предметног осигурања, а на основу истог, Осигуравач нуди члановима СКС допунске погодности за индивидуална - лична осигурања.
 
1. Осигурање непокретне имовине члана СКС са попустом од 10% на основну премију који се одобрава на основу чланства;
2. Осигурање стоматолошке опреме члана СКС са попустом од 10% на основну премију који се одобрава на основу чланства;
3. Осигурање осигураника (члана СКС) и лица запослених код осигураника (члана СКС) од незгоде са попустом од 10% на основну премију који се одобрава на основу чланства;
4. Путно-здравствено осигурање члана СКС са попустом од 15%  на основну премију који се одобрава на основу чланства;
5. Каско осигурање возила члана СКС са попустом од 15% на основну премију који се одобрава на основу чланства.
6. Додатно индивидуално осигурање, по жељи осигураника, да увећа уговорени износ осигурања од професионалне одговорности са попустом од 15%.  Додатни износ осигураник сам уплаћује.
7. Осигуравач одобрава додатне погодности члановима Стоматолошке коморе Србије за закључивање полисе додатног здравственог осигурања ( ова погодност  се односи и на чланове породице осигураника, уколико је уговарач осигурања члан Стоматолошке коморе Србије).
 
Како смо сведоци све учесталијих позива и пријава у вези рада доктора стоматологије и понашања пацијената, члановима СКС је у оквиру допунских погодности дата могућност додатног индивидуалног осигурања од професионалне одговорности.
 
Уколико се чланови који имају закључено осигурање преко СКС јаве Комори за додатно осигурање од професионалне одговорности добијају додатних 15% попуста за закључење додатног индивидуалног осигурања. Додатни износ који члан Коморе сам уплаћује осигуравачу у максималној висини годишње премије са порезом од 125 €.
 
Овим осигурањем члан остварује суму осигурања од 15.000,00 € по штетном догађају и укупно у агрегату две наведене суме осигурања по штетном догађају за штете настале у току уговореног периода осигурања. За додатно индивидуално осигурање од професионалне одговорности учешће у штети – франшиза износи 50,00 € за штете до 1.000,00 €, односно 5 % од износа настале штете које су изнад 1.000,00 €
 
Обавеза накнаде штете  за догађаје настале у периоду осигурања износи три године по     истеку уговора, а примењиваће се почев од датума сазнања за штету. Апослутна застара  - 5 (пет) година од истека календарске године у којој је полиса истекла.
 
Осигураник је дужан да у случају  настанка осигураног случаја иницијално обавести Комору. У складу са условима осигурања, осигурани члан Коморе обавештава Осигуравача о насталом догађају и пријављује штету према Процедури о начину пријаве штета за чланове Стоматолошке коморе Србије.
Допунска погодност за Стоматолошку комору Србије
 
Осигуравач одобрава додатна новчана средства Стоматолошкој комори Србије у циљу унапређења услуга осигурања и за едукацију свих чланова у износу од 200.000,00 динара.
 
СТОМАТОЛОШКА КОМОРА СРБИЈЕ 
 

Информација за осигуравача

Преузмите документ (388.71 KB)

Услови за осигурање професионалне одговорности

Преузмите документ (406.01 KB)

Процедура о пријави штете

Преузмите документ (19.44 KB)

Образац за пријаву штете

Преузмите документ (1356.52 KB)

Општи услови за осигурање имовине

Преузмите документ (443.45 KB)

Упутство о реализацији попуста за чланове стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (153.51 KB)