UPIS U KOMORU

29. Decembar 2015.

Stomatološka komora Srbije vrši upis doktora stomatologije u Imenik članova Stomatološke komore Srbije.

Zahtev za upis se podnosi ogranku Komore, prema pripadnosti člana i to tako što se pripradnost nezapsolenih članova određuje prema prebivalištu, a pripadnost zaposlenih, odnosno osnivača prema mestu obavljanja zdravstvene delatnosti.

 

U imenik Stomatološke komore Srbije, doktor stomatologije se može upisati kao:

1. doktor stomatologije bez položenog državnog ispita

2. doktor stomatologije pripravnik

3. doktor stomatologije na stažu

4. doktor stomatologije sa položenim stručnim ispitom

5. doktor stomatologije specijalizant

6. doktor stomatologije specijalista

7. doktor stomatologije primarijus

8. doktor stomatologije magistar

9. doktor stomatologije- nastavno-naučno zvanje.

 

Pored navedenog, Komora vodi i sledeće evidencije:

1. nezapsolen doktor stomatologije

2. zaposlen doktor stomatologije u državnoj praksi

3. zaposlen doktor stomatologije u privatnoj praksi

4. doktor stomatologije osnivač privatne prakse

5. doktor stomatologije penzioner

6. doktor stomatologije penzioner-zaposlen

7. doktor stomatologije penzioner-osnivač

8. doktor stomatologije na dopunskom radu

 

Za upis u Imenik članova Stomatološke komore Srbije, potrebno je dostaviti sledeće dokumenta:

Obavezna dokumenta

1. Zahtev za upis

2. Obrazac imenika Stomatološke komore Srbije OI-16

3. Fotokopija lične karte (očitana)

4. Overena fotokopija:  uverenja / diplome / nostrifikovane diplome o završenim osnovnim studijama

5.  Dve fotografije dimenzije 30h35mm

6. Dokaz o plaćenoj naknadi za upis u Imenik

 

Dokumenta koja se podnose u zavisnosti od osnova upisa su

 

1. Potvrda o obavljanju pripravničkog staža

2. Overena fotokopija: potvrde / uverenja o položenom stručnom ispitu

3. Potvrda o obavljanju specijalističkog staža

4. Overena fotokopija:  uverenja / diplome o položenom specijalističkom ispitu

5. Overena fotokopija dokaza o stečenom nastavno- naučnom zvanju,odluka nadležnog organa

6. Overena fotokopija dokaza o stečenom primarijatu

7.  Potvrda poslodavca o radnom statusu i fotokopija Ugovora o radu

8.  Potvrdu o nezaposlenosti

9. Overena fotokopija rešenja o penziji 

10. Fotokopija rešenja o upisu u registar kod nadležnog organa( APR)

11.  Dve fotografije dimenzije 30h35mm

12. Dokaz o plaćenoj naknadi za upis u Imenik                                                                           

13. Ispunjen Obrazac OI-1 Stomatološke komore Srbije

14. Ovlašćenje za podnošenje zahteva

 

Sve potrebne zahteve i obrasce možete pronaći na sajtu Stomatološke komore Srbije ili u prostorijama iste.