Удружење стоматолога Србије

3. јули 2014.

Након престанка рада Удружења стоматолога Југославије, 2004. године, формирано је Удружење стоматолога Србије, чији је основни задатак афирмација и стално унапређење стоматолошке професије,неговање позитивних, светлих традиција Српске и светске стоматологије као и рганизовано подстицање и праћење примене етичких принципа у стоматолошкој пракси.

Ово удружење дефинисало је и циљеве свог рада:

  • континуирано стручно усавршавање чланова и благовремена примена савремених научних и стручних достигнућа у стоматолошкој пракси, као и учешће у организацији научних скупова који би били бодовани у систему KME
  • активну сарадњу са FDI, BaSS, као и са одговарајућим стоматолошким удружењима у земљи и иностранству,
  • пoдстцање организованог научно истраживачког рада у свим облицима и областима стоматологије,
  • активно учешће у разматрању стоматолошке стручне проблематике и унапређење квалитета рада,
  • предлагање мера за новелирање законских аката из области стоматолошке здравствене делатности,
  • сарадњу са научно истраживачким и образовним институцијама стоматолошке, медицинске и фармацеутске струке у земљи и иностранству,
  • објављивљње књига, брошура и пригодних научних и стручних публикација ради афирмисања циљева Удружења и стручног усавршавања свог чланства,
  • организовање националног Конгреса стоматолога Србије.
  • Сарадњу са међународним и одговарајућим националним удружењима који имају исте или сличне циљеве које Удружење остварује као целина. План и програм сарадње предлаже Председништво, а усваја га Скупштина Удружења.

Председник Удружења Проф.др Обрад  Зелић

Удружење стоматолога Србије