Форма потврде о учешћу акредитованом програму КЕ

3. јули 2014.

Потврда о учешћу садржи информације прописане чланом 10., став 4. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике.У случају неиздавања потврде о учешћу или издавања са одређеном грешком, потребно је да се доктор стоматологије обрати контакт особи организатора КЕ, чији су подаци садржани у Збирној табели акредитованих програма и објављени на сајту Коморе и Здравственог савета.

Члан 10

Организатор акредитованог програма издаје потврду о учествовању за све учеснике програма.

Потврда из става 1. овог члана јесте документ којим се потврђује учествовање на акредитованом програму континуиране едукације.

Здравствени радници надлежној комори достављају на крају сваке лиценцне године потврде о учествовању на програмима континуиране едукације у тој лиценцној години.

Потврда садржи следеће податке:

- службени назив организатора акредитованог програма;

- место и датум одржавања;

- назив теме;

- врста континуиране едукације;

- број евиденционе одлуке о акредитацији програма континуиране едукације;

- број додељених бодова за учествовање;

- име, презиме и број лиценце здравственог радника коме се издаје потврда;

- печат и потпис организатора акредитованог програма.