Директор Коморе

21. јун 2014.


За директора Коморе се именујe лицe којe је члан  Скупштине Коморе.

Директор Коморе и председник Управног одбора Коморе не могу бити из  истог Већа.

Директора  Коморе  именује и разрешава Скупштина  Коморе.

Директор Коморе се именујe и разрешава већином гласова чланова у сваком Већу Коморе ако је на седници присутно више од половине чланова из сваког Већа.

Мандат  директора  Коморе траје четири године и  не може бити биран више од једног мандата.

Директор Коморе  може бити разрешен и пре истека мандата на лични захтев или уколико своју функцију не врши на начин којим се остварују послови и задаци Коморе.

Директор Коморе именује два заменика који не  могу бити из истог Већа .

Заменик директора Коморе замењује директора Коморе у његовом одсуству или преузима његову дужност уколико је овај разрешен дужности.

Директор Коморе у оквиру своје надлежности:

1) Доноси:

 • Акт о систематизацији радних места стручне службе Коморе, у складу са актом о организацији Коморе;
 • Друге опште акте којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених у стручној служби Коморе;
 • Одлуке и решења, у складу са законом и колективним уговорима у вези права и обавеза радника стручне службе Коморе.

2) Организује:

 • рад стручне службе Коморе,
 • информисање јавности о раду Коморе,
 • одговарајући облик информисања чланова о раду Коморе,

3) Одговара за:

 • законитост рада Коморе,
 • припрему материјала за седницу Скупштине, Управног и Надзорног одбора Коморе.

4) Обавља и друге послове:

 • представља и заступа Комору
 • врши наредбодавна права за употребу средстава Коморе предвиђених финансијских планом у оквиру материјалних трошкова рада Коморе и одлучује о употреби ових средстава до висине одређене одлуком Управног одбора Коморе,
 • остварује сарадњу Коморе са надлежним државним органима, здравственим и другим установама,
 • подноси извештаје о свом раду органима Коморе.

Директор Коморе обавља и друге послове за које  је овлашћен Статутом и другим актима Коморе

Изазови здравственог система Србије у процесу приближавања Европској унији – искуства Немачке

 

Одлука о именовању директора Стоматолошке Коморе Србије

Преузмите документ (17.61 KB)

Одлука о именовању заменика директора Стоматолошке Коморе Србије

Преузмите документ (16.7 KB)

Комисија за Безбедност здравствених радника

Преузмите документ (318.1 KB)

Јавни позив за избор теста који ће се штампати у оквиру часописа Стоматолошке коморе Србије

Преузмите документ (48.5 KB)

Јавни позив – тест – продужење рока

Преузмите документ (59.32 KB)

Састанак са представницима комора из окружења на 2. Конгресу Црне Горе, новембар 2017.године.

Преузмите документ (15.89 KB)

Појашњење члановима СКС у вези са потписивањем Изјаве за обраду података личности

Преузмите документ (19.03 KB)

Јавни позив за избор теста који ће се штампати у оквиру часописа Стоматолошке коморе Србије (11.12.2017.)

Преузмите документ (26.97 KB)

САСТАНАК КОМИСИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

Преузмите документ (19.32 KB)

Декларација о подршци вакцинацији

Преузмите документ (1980.52 KB)