Обавештење члановима СКС - чланарина

18. октобар 2019.


Поштовани чланови Стоматолошке коморе Србије,

Подсећамо Вас да је законска обавеза сваког члана Стоматолошке коморе Србије да уредно измирује чланарину од тренутка уписа у Именик чланова Стоматолошке коморе Србије.

Члан Стоматолошке коморе Србије  дужан је да измири дуговања по основу чланарине закључно са 31.12. за текућу годину. Уколико до наведеног датума члан Коморе не измири своја дуговања по основу чланарине, дужан је да након упозорења иста измири закључно са 31.03. наредне године.

Неизмиривањем обавезе плаћања чланарине закључно са 31.03. престаје чланство у Комори.

Скупштина Стоматолошке коморе Србије дана 28.03.2018. године донела је одлуку да незапослени чланови Коморе нису у обавези да плаћају чланарину, уколико свој статус незапослености докажу потврдом издатом од стране Националне службе за запошљавање на основу које се утврђује период евиденције незапослености. У супротном, чланови Коморе, дужни су да измирују своју обавезу плаћања чланарине Комори.

Незапослени чланови Стоматолошке коморе Србије у обавези су да на свака три месеца доставе потврду издату од стране  Националне службе за запошЉавање, којом оправдавају свој статус незапослености за одређени период наведен у евиденцији и на основу које ће за исти период бити ослобођени плаћања чланарине.

Такође, према Закону о коморама здравствених радника, сваки члан дужан је да у року од 30 дана обавести Комору о свим променама о којима Комора води евиденцију и то: о променама везаним за име, презиме, пребивалиште, затим о стицању назива примаријус, наставно-научног звања, полагању стручног испита, започетом приправничком стажу, полагању специјалистичког и испита уже специјализације, о промени послодавца, о престанку радног односа, о остаривању допунског рада, мировању радног односа.

Ваша Стоматолошка комора Србије