ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ СПОЉНОГ САРАДНИКА – ПОСРЕДНИКА У ОСИГУРАЊУ

12. децембар 2023.

Позивају се заинтересовани посредници у осигурању да доставе понуду за пружање саветодавних  услуга, у које спадају:

Обавезе посредника у осигурању, као понуђача су:

-Испитивање тржишта са циљем дефинисања ризика осигурања од професионалне одговорности чланова Стоматолошке коморе Србије;

-Спровођење анализе постојећих ризика у програму осигурања, састављање стручне процене и презентација предлога комбинације оптималних покрића за ризик професионалне одговорности чланова Стоматолошке коморе Србије;

-Састављање предлога техничког дела конкурсне документације за осигурање од професионалне одговорности чланова Стоматолошке коморе Србије (ризици, ширине покрића, лимити, франшизе и услови за понуђаче);

-Пружа саветодавне  услуге из области Осигурања уз обавезу указивања на све законске одредбе које су од значаја за предмет осигурања;

Критеријуми које понуђач треба да испуни су:

  • Референце  о раду;
  • Најмање 3 полисe професионалне одговорности са осигураном сумом од најмање 750.000 еура у последње три године;
  • Најмање 2  запосленa са важећом и активном лиценцом посредника у осигурању издате од стране НБС;

 

Понуде за сарадњу доставити лично или путем поште, на адресу Стоматолошке коморе Србије, Макензијева 81, 11000 Београд или путем електронске поште, на адресу violeta.radivojevic@stomkoms.org.rs . Понуда ће се се сматрати благовременом уколико буде достављена до петка, 22. децембра 2023. године до 14.00 часова.

 

Контакт за додатне информације:

Виолета Радивојевић

Тел. 069/142-13-14,

Адреса електронске поште: violeta.radivojevic@stomkoms.org.rs

 

 

Стоматолошка комора Србије